Sosyal Türkiye taraf?ndan uyar?ld?. Baz? içeriklerin kald?r?lmas?nda küresel ?irketler

Sosyal medyan?n 3 dev adresine Zeytin Dal? uyar?s? yap?ld?

Yarg? ve BTK Zeytin Dal? Harekât?’na yönelik sosyal
medyadaki sak?ncal? payla??mlar? s?k? takip alt?na al?rken; Facebook, Twitter
ve Youtube bu konuda Türkiye taraf?ndan net bir dille uyar?ld?. Yetkililer, söz
konusu ?irketlerin Türkiye’den gelen taleplere “yava? da olsa olumlu” yan?t
verdiklerini söylüyor

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

26.01.2018 – 05:57 | Güncelleme: 26.01.2018 – 09:43

TÜRK Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin
Dal? Harekât?’nda, askeri planlamalar?n yan? s?ra internetten ve sosyal medya
a?lar? üzerinden yürütülen kar?? harekât, kara propaganda, spekülasyon ve
manipülatif giri?imlere kar?? da etkili bir sivil mücadele yürütülüyor.
Devletin ilgili, yetkili kurumlar? anbean interneti s?k? ?ekilde kontrol
ediyor; sak?ncal? içerikleri yasal ve hukuki yetkileri çerçevesinde bertaraf
ediyor.

 

‘HIZLI DAVRANIYORUZ’

 

Gazete Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Bilgi
Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK), Mehmetçi?in sahadaki ba?ar?l? ve ayn?
zamanda oldukça zorlu operasyonunu etkileyecek, cephedeki askerlerin moralini
bozacak, iç ve d?? kamuoyunu manipüle edecek yalan-yanl??, sak?ncal?,
spekülatif sosyal medya içeriklerine an?nda müdahale ediyor. Yasal olmayan ve
maksatl? yay?n yapan internet sitelerinin yan? s?ra internetin her mecras?,
sosyal medya a?lar? ve payla??mlar? çok yak?ndan izleniyor. BTK, tespit edilen
ki?isel hesaplar? ve kullan?c?lar?n? ba?savc?l??a bildiriyor. Ba?bakanl?k
karar?yla Twitter, Facebook ve Youtube’daki zararl? içerikler engelleniyor,
eri?ime kapat?l?yor, yay?lmas? önleniyor. Ba?savc?l?k, kullan?c?s? belirlenen
hesaplarla ilgili hemen hukuki i?lem yap?yor. Hesaplar engellendikten sonra
yasa gere?i 24 saat içinde mahkemeden karar ç?kar?l?yor.

 

 

Facebook, Twitter ve Youtube da bu konuda Türkiye taraf?ndan
uyar?ld?. Baz? içeriklerin kald?r?lmas?nda küresel ?irketler a??r davransa da
bu konuda Türkiye ba?ar?l? bir performans sergiledi. Tabiri caizse a??r aksak
da olsa bu ?irketler Türkiye’nin taleplerine olumlu yan?t veriyor. Bir yetkili,
HABERTÜRK’e “Zararl?, sak?ncal?, yalan, manipülatif içerikler hemen
kald?r?lmazsa geni? kitlelere yay?lmas?n?n önüne geçmekte geç kal?nabiliyor. Bu
nedenle çok h?zl? ve proaktif davran?yoruz” de?erlendirmesini yapt?. Terör
örgütünün, harekât?n özellikle ?ehir merkezlerine do?ru ilerlemesiyle sivilleri
kalkan olarak kullanaca?? ve bu konuda siviller üzerinden yalan propaganda
yapabilece?i ifade ediliyor.

 

ÖRGÜT ?ST?HBARAT B?LG?S? TOPLUYOR

 

?leti?im evreninin çok geni? kanallar?n?n oldu?u bir ortamda
yürütülen harekâtta, terör örgütü PKK/YPG ve yanda?lar? da bo? durmuyor.
Özellikle yaz?l?, görsel ve sosyal medyada yer alan TSK birliklerinin durumu,
konumlar?, operasyona ili?kin detaylar, silah-teçhizat bilgileri, üslenme
bölgeleri, operasyonun istikametine ili?kin bilgiler yak?ndan takip ediliyor.
Bu konuda detay bilgilerin payla??lmamas? konusunda askeri yetkililer de
uyar?da bulunuyor. Bu nedenle siber alanda, kamu düzeni ve milli güvenlik
gerekçesiyle Ba?bakanl?k koordinasyonda çok önemli bir sivil harekât da
yürütülüyor. ?u ana kadar d??ar?dan ya da yabanc? istihbarat servislerinden
herhangi bir siber atak ya da sald?r? tespit edilmi? de?il ancak Türk
istihbarat birimleri de bu mücadelede etkin ?ekilde görev yap?yor.