Scarlet ihtiyaca yönelik geli?tirilmi? ameliyats?z cilt gençle?tirme teknolojisi olarak

Scarlet S (Alt?n ??ne)

Günümüz ko?ullar?nda maruz kald???m?z stres, güne?in olumsuz etkileri ve
hava kirlili?i yüzünden her geçen gün cildimiz olumsuz etkilenmekte ve ya?lanma
belirtileri ortaya ç?kmakta. Daha sa?l?kl? ve genç bir görünüm cerrahi
yöntemler ilk etapta önerilse de hastan?n sosyal ya?am?ndan uzakla?mak
istememesi yada anestezi korkusu yüzünden farkl? alternatif aray??lar? gündeme
geldi. Scarlet S tamda bu ihtiyaca yönelik geli?tirilmi? ameliyats?z cilt
gençle?tirme teknolojisi olarak uygulanmakta.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

”Alt?n Frekans ” olarak bilinen Scarlet S ameliyats?z cilt gençle?tirme
teknolojilerinde en çok tercih edilen yöntemdir. ABD Silikon Vadisinde
geli?tirilmi? Scarlet S  ile ki?iye özel
ba?l?klarda bulunan mikro i?neler ile radyo frekans enerjiisi cilt alt?na
iletilir. ??lem s?ras?nda kontrollü ?s? sal?n?m? ile mevcut kolajen lifleri
uyar?l?r ve kal?nla?mas? sa?lan?r. Scarlet S i?lemi uygulamas?ndan sonra tekrar
kolajen üretmeye ba?layan cilt toparlanarak volüm kazan?r ve s?k?la??r.

Derinin istenen derinli?ine kadar inebilen ve hedefledi?i bölgenin tamam?na
radyo frekans enerjisini iletebilen Scarlet S bu sayede ince çizgileri, akne
izlerini ve cildin di?er farkl? sorunlar?n? çözme olana?? sunmaktad?r. Kad?n-erkek
fark etmeksizin her ya? grubu hastada uygulanabilmektedir.

Scarlet S
kullan?m alanlar?

·                  
Volumetrik Cilt Germe

·                  
Lifting

·                  
Cilt Yenileme

·                  
Cilt Canland?rma

·                  
Cilt S?k?la?t?rma

·                  
Çene ve Yüz Hatlar?n?n
Belirginle?mesi

·                  
Boyun ve G?d? Toparlama

·                  
?nce Çizgi ve K?r???kl?klar?n
Tedavisi

·                  
Akne ve Akne Skar? Tedavisi

·                  
Ya?l? Ciltlerde Sebum
Dengelenmesi

·                  
Cilt Tonusunun Düzenlenmesi

·                  
Pigmente Lezyon Tedavisi

·                  
Telenjiektazi Tedavisi

·                  
Geni?lemi? Gözenek Tedavisi

·                  
Cilt Çatlaklar?n?n Tedavisi

·                  
Yara ?zi Tedavisi

·                  
Kol Sarkmalar?n?n Giderilmesi

·                  
Vücut S?k?la?t?rma

Scarlet S
kimlere yap?lmamal?d?r?

Cildinde sedef, egzama gibi problemleri olan ki?ilerde hastal???n aktif
döneminde Scarlet S yap?lmas? önerilmez.

Cildinde uçuk olan ve uçu?a yatk?n olan ki?ilerde de Scarlet S uçuk
tedavisinden sonra yap?lmal?d?r.

Kan?tlanm?? herhangi bir riski olmamakla birlikte klini?imizde hamilelik
döneminde olan ki?ilere

Scarlet S uygulamas? yap?lmamaktad?r.