Pani lat dziecinnych Gustawa widzia?o si? nagie trupy przeznaczone

Pani
Bovary jest uwa?ana za
po??czenie powie?ci realistycznej z powie?ci? naturalistyczn?. Naturalizm by?
wiernym odwzorowaniem, cz?sto nazywanym fotograficznym, rzeczywisto?ci, w
którym fikcja literacka ust?powa?a miejsca problematyce spo?ecznej. Wyst?powanie
cech obu gatunków utrudnia sklasyfikowanie powie?ci, a i sam Flaubert wy?miewa?
naturalizm. Powie?? posiada jednak wiele cech wpasowuj?cych si? w kanon powie?ci
realistycznej.

 

Opowie?? odwo?uje si? do
autentycznej historii, która wydarzy?a si? w Normandii. ?ona wiejskiego lekarza
zdradzi?a i zrujnowa?a m??a, doprowadzaj?c go do ?mierci. Flaubert pisa?
powie?? przez 5 lat, odtwarzaj?c skrupulatnie ?ycie francuskiego mieszcza?stwa
i g??boko wnikaj?c w postacie swych bohaterów. Powiedzia?:„Staram
sie? byc? w niej tak uporza?dkowany, jak by?em ba?aganiarski wsze?dzie indziej,
i poda?z?ac? po geometrycznie wytyczonej linii. Z?adnego liryzmu, z?adnych
refleksji, osobowos?c? autora jest tu nieobecna. Czytanie tego nie be?dzie
zabawa?”1 Gustave Flaubert cz?sto
mawia? „Madame Bovary, c’est moi”, zdanie to na pierwszy rzut oka wydaje si?
by? absurdem. Jednak pomimo wszystkich ró?nic pomi?dzy ?yciorysem pisarza a
bohaterki jego najs?ynniejszego dzie?a, nale?y przyzna?, i? istniej? mi?dzy
nimi zasadnicze podobie?stwa. Emma Bovary jest ogarni?ta ide? romantycznej,
idealnej mi?o?ci – przypomina to uczucie, jakie Flaubert ?ywi? pod adresem
swojej pierwszej, m?odzie?czej, wielkiej mi?o?ci – Elizy Schlessinger. Obydwie
postaci cierpia?y na choroby na tle nerwowym, a tak?e cz?sto popada?y w
depresje czy pesymizm. Zarówno Flaubert jak i Emma nie mogli zaspokoi? swoich
wielkich ?yciowych pragnie?. Flaubertowi uda?o si? bardzo
wiernie opisa? samobójstwo i powoln?, pe?n? bólu ?mier? tej nieszcz??liwej
romantyczki. Wp?yw na to mia?o zapewne dzieci?stwo Flauberta, którego ojciec
by? chirurgiem, o czym sam wspomina?, poniewa?: „Zza
muru otaczaj?cego ogród lat dziecinnych Gustawa widzia?o si? nagie trupy
przeznaczone do wyk?adów anatomii”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now