Milli hedef alan her sald?r?ya içerden destek veren terör

Milli Gazete yazar? Ali
Haydar Haksal, Afrin operasyonuna dair skandal bir yaz?ya imza att?. Haksal, “Sava?lar?n da bir ahlâk? ve mant???
var” diyerek, Zeytin Dal? Operasyonu için, “Laik seküler cumhuriyetin ?rkî
refleksli bir sava??” ifadelerini kulland?.

Do?u Akdeniz’e kadar uzanacak PKK merkezli terör
devleti plan?n? bozmak ve Türkiye’nin toprak bütünlü?ü ve egemenli?ine
yönelecek tehditleri bertaraf etmek için Afrin’e yönelik ba?lat?lan Zeytin Dal?
Operasyonu için Türkiye’deki tüm gayri milli unsurlar tepki gösterirken, bu
kervana “Milli” Gazete de kat?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Erdo?an’dan kurtulmak için Türkiye’yi hedef alan her
sald?r?ya içerden destek veren terör gruplar?, sözde STK ve sözde
“ayd?n-sanatç?-gazeteci”lerle kimi siyasi örgütlerden olu?an gayri milli
gruplara tepkilerin ç?? gibi büyüdü?ü bir ortamda isminde “milli” olan ve kendini “Milli Görü?’ün yay?n organ?” diye yans?tan
“Milli” Gazete, Afrin’deki
PKK-DAE?-PYD-YPG’den olu?an terör gruplar?n? temizlemeye yönelik Zeytin Dal?
Operasyonu için skandal de?erlendirmelerde bulundu. Milli Gazete Yazar? Ali
Haydar Haksal, 24 Ocak 2017 günü yay?nlanan “Susma Zaman?” ba?l?kl? yaz?s?nda, “sava??n da bir ahlak? ve
mant???” oldu?una vurgu yap?p, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin, Afrin’deki terör
gruplar?n? süpürmeye yönelik Zeytin Dal? Operasyonu için, “Müslüman?n birbiriyle sava??” benzetmesinde bulunup, bu “sava??n” da haram oldu?unu iddia etti.

?OK TANIMLAMA: “IRK? REFLEKSL? B?R SAVA?”

Türkiye’nin toprak bütünlü?ü ve egemenli?ini tahkim
için ba?latt??? Zeytin Dal? operasyonunu için “bu bir cihat mücadelesi ve
sava?? de?il” ifadelerini kullanan Haksal’?n, operasyon için “kavimler sava??” vurgusu dikkat
çekerken yaz?s?n? ak?llara durgunluk veren ?u ifadelerle sürdürdü: “Bu, ulusal, laik, seküler, liberal ve
faizci devletin Misak-? Milli s?n?rlar?n?n sava??. Bu bir medeniyet sava??
de?il kavimler sava??. Laik seküler cumhuriyetin ?rkî refleksli bir sava??.”

“Milli” Gazete yazar? Ali Haydar Haksal,
bütün bu skandal de?erlendirmelerden sonra, Zeytin Dal? Operasyonuna toplumsal
deste?i baltalamak için de, operasyonu “Militan
Türkçüler’in meydanlara sürüldü?ü” bir sava? olarak de?erlendirip “Türkçülük
duygusu o kadar kabar?k ki, sava? hâlini yeterli bulmuyorlar. Sava?ta orada kim
var ise yak?lmas?n?, toptan yok edilmesini buyuruyor Türkçü lider. Bunu bir ?rk
sava??na dönü?türmü? durumda” ifadelerini kulland?.

Hem Milli Görü?’ün yay?n organ? oldu?unu savunup hem
de isminde “Milli” olan bir mecrada,
Küresel Emperyalizmin Ortado?u’yu kaos ve karga?ayla dizayn etmeyi sürdürme
hamlesini bozmay? ve Türkiye’nin toprak bütünlü?ü ve egemenli?ini tahkim etmeyi
amaçlayan ve toplumun bütün kesimlerinde büyük destek bulan Afrin’deki terör
gruplar?na yönelik Zeytin Dal? Operasyonunu için yukar?daki ifadelerin
kullan?lmas?, büyük bir skandal olarak de?erlendirildi.

AL? HAYDAR HAKSAL K?MD?R?

16 May?s 1951’de Bingöl’ün Yayladere ?lçesine ba?l?
Hasköy’de do?du. Liseyi Elaz?? ?mam Hatip Lisesinde, üniversiteyi ise
Erzurum’da Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat? bölümünde tamamlad?.
Yüksek Lisans?n? Marmara Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi ?slâm Dü?üncesi
Anabilim Dal?nda yapt?.

1980- 1986 y?llar? aras?nda Mavera dergisinde öykü ve
di?er yaz?lar? yay?mland?. Bir grup arkada??yla birlikte Yedi ?klim dergisinin
kurucular? aras?nda yer ald?. 1987 tarihinden itibaren ayl?k olarak
yay?mlanmaya ba?layan ve halen yay?n?n? sürdüren derginin imtiyaz sahipli?i ve
yaz? i?leri müdürlü?ünü üstlendi.

Mavera, Yöneli?ler, ?slâm, Kay?tlar, Yedi ?klim, Hece,
Yans?ma, Kaçak Yay?n, Anadolu Gençlik, Yeni Dünya, EDEP, Türk Dili, Genç Okur,
Yeni Devir, Millî Gazete gibi dergi ve gazetelerde öykü ve yaz?lar? yay?mland?.
Hâlen Millî Gazetede kö?e yazarl???na devam ediyor.

 

AVAZTÜRK