Hållbart samhällsproblem. Ett långsiktigt problem som Attendo fokuserar på

Hållbart företagande refererar allmänt till det samhällsansvar som företag anses ha (Greve, 2014). Hållbart företagande kan exempelvis innebära att inte medverka till utsläpp av miljöfarligt avfall eller att utsätta sina anställda för en ohälsosam arbetsmiljö samt att handla oetiskt mot samhället (Greve, 2014). Attendo stra?var efter att vara ett fo?redo?me ur miljo?synpunkt genom att aktivt arbeta fo?r en o?kad miljo?ha?nsyn och deras miljo?policy a?r utga?ngspunkten fo?r hur alla medarbetare ska fo?rha?lla sig till miljo?fra?gor (Attendo, 2017). Ma?lsa?ttningen hos Attendo a?r att minska miljo?pa?verkan och kontinuerligt utveckla miljo?arbetet, framfo?r allt inom inko?p, kunskap, distribution och transporter, energi- och vattenanva?ndning samt avfallshantering (Attendo, 2017).Utöver miljön fokuserar Attendo hållbarhetsarbete på tre huvudområden. Det första är samhällsutveckling. Attendo satsar på att hjälpa till med kritiska samhällsproblem. Ett långsiktigt problem som Attendo fokuserar på är att den offentliga sektorn har svårt att hantera de investeringar som krävs när behovet för omsorg och vård ökar med den åldrande befolkningen. En av sakerna Attendo gör för att åtgärda detta är att dem investerar pengar för att lösa kapacitetsbristen då det råder en avsevärd platsbrist inom äldreomsorgen i Norden (Attendo, 2017). Det andra huvudområdet Attendo fokuserar på är kvalitet i vård och omsorg. För att Attendo ska ha bästa möjliga kvalitet på sitt arbete har dem ett eget kvalitetssystem och ett eget index (Attendo, 2017). Attendo har i många år föregått lagar och regler med deras kvalitetsarbete och idag gäller dessa standards för hela branschen. I Attendos kvalitetsmodell är det fyra huvudpunkter; planering, genomförande, uppföljning och utveckling (bilaga 2). Dessa fyra områden arbetar Attendo och dess medarbetare med varje dag för att förbättra kvaliteten på vården som erbjuds. Varje år ger Attendo ut ett kvalitetsbokslut där det finns information om deras kvalitetsarbete (Attendo, 2017).Det tredje huvudområdet som Attendo fokuserar på är medarbetarna. Som nämnt tidigare är Attendo väldigt måna om att deras medarbetare ska vara nöjda. Attendo satsar på att stärka individen och tre ledord dem har är kompetens, engagemang och omtanke (Attendo, 2017). Ett utav företagets mål är att dem ska ha stolta medarbetare som står upp för alla människors lika värde. Dessutom satsar de på att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och ges samma möjligheter till utveckling. För att nå dessa mål utför Attendo regelbundna medarbetarundersökningar samt löpande temperaturmätningar av medarbetarnas arbetssituation om hur nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats. (Attendo, 2017) 6. Slutsats Attendos ekonomiska styrning grundas på att ständigt leverera mervärde till kunderna ur ett horisontellt styrperspektiv. De satsar även på att skapa mervärde för sina ägare utifrån ett vertikalt styrperspektiv. Utifrån de två styrperspektiven skapar företaget mervärde för hela organisationen och har förmågan att skifta mellan perspektiven vilket blir synligt i det balanserade styrkortet. Företagets verksamhetsstyrning ger uttryck för att Attendo lägger stor vikt vid personalens välmående genom att de arbetar aktivt för mångfald- och nöjda medarbetare. Slutsatsen om företagets finansiella situation är att den är stabil vilket urskiljs genom nyckeltalen som har tagits fram. Nyckeltalet soliditet är högt vilket är positivt, då Attendo har bra motståndskraft mot eventuellt förekommande motgångar och förluster samt att det innebär en låg finansiell risk. År 2016 uppnådde företaget en tillväxtmarginal på fyra procent, vilket var negativt då tillväxtmålet är en sju procentuell ökning varje år. Företagets årliga rörelsemarginal har varit stadig på nio procent sedan år 2013 vilket är positivt då Attendo har uppnått sitt mål vilket var att behålla deras rörelsemarginal på den siffran. Det årliga rörelseresultatet per anställd har ökat under åren 2012 till 2016 vilket har inneburit en högre vinst per anställd. Attendos resultat har under åren bidragit med en positiv ökning samtidigt som deras skulder minskat. Slutsatsen om Attendos styrning mot hållbart företagande grundar sig på tre huvudområden såsom samhällsutveckling, kvalitet och fokus på medarbetarna. De satsar även på en ökad miljöhänsyn. Hållbarhetsresultatet har däremot inte utvecklas eller förändras utan samma motverkningsplan och resultat har presenterats i Attendos årsredovisning från år 2012 till år 2016 (Attendo, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Slutsatsen dras att Attendo inte förhåller sig till hållbarhet på bästa sätt. Attendo hade kunnat utnyttja styrning mot ett hållbart företagande som ett hjälpmedel för att effektivt ge svar på den mediala debatten om kritiken hos privata vård- och omsorgsorganisationer vilket Attendo är i hög grad.