EUROOPAN puolella. Monien sukulaiset jäivätkin toiselle puolelle rautaesirippua eli

EUROOPAN UNIONI JA BULGARIA EU: N JÄSENMAANA

 

Euroopan unionin syntyhistoria

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
1.1 Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen

o  
Toinen maailmansota oli jättänyt jälkensä Eurooppaan
poliittisesti ja taloudellisesti.  Taistelut olivat kuluttaneet kovasti Euroopan
maiden voimavaroja. Suurkaupunkeja oli pommitettu maan tasalle ja miljoonia
ihmisiä oli jäänyt kodittomiksi ja menettänyt perheenjäseniään. Ennen sotaa
maailman suurvaltoina pidetyt Iso-Britannia ja Ranska olivat menettäneet statuksensa
supervaltoina kansainvälisessä politiikassa, vaikka ne olivatkin voittajien
puolella. Monien sukulaiset jäivätkin toiselle puolelle rautaesirippua eli
Eurooppaa jakanutta ideologioiden vaikutuspiiriä. Länsi kuului Yhdysvaltojen
vaikutuspiiriin jossa, oli markkinatalous. Itä taas jäi Neuvostoliiton kommunistiseen
vaikutuspiiriin.  Yhdysvallat tarjosi
Euroopan maille edullista lainaa saadakseen valtaa Euroopassa, kiihdyttääkseen
kansainvälistä kauppaa ja estääkseen ääriliikkeiden kasvua.

·        
1.2 Euroopan poliittinen ratkaisu

o  
25. maaliskuuta vuonna
1957 nykyisen Euroopan unionin kuusi perustajamaata, Saksa, Ranska, Italia,
Belgia, Alankomaat ja Luxemburg, allekirjoittivat Rooman sopimuksen, jolla
luotiin Euroopan talousyhteisö sekä Euroopan atomienergiayhteisö. Sopimus tuli
voimaan vuoden 1958 alussa. Sopimuksella luotiin tulliunioni kuuden
jäsenvaltion välille sekä perusta talousyhteisön neljälle perusvapaudelle:
tavaroiden, työvoiman, palveluiden ja pääoman vapaalle liikkuvuudelle.

 

·        
2.1 Euroopan unioniin liittymisvaatimukset

o  
Toimiva demokratia

o  
Toimiva markkinatalous

o  
Valmiudet noudattaa jäsenyysvelvoitteita ja
tukea unionin kaikkia tavoitteita

 

·        
2.2 Kööpenhaminan kriteerit

o  
Demokratia, laki, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen
suojaaminen ovat vakaita

o  
Kauppatalouden pitää olla toimivaa ja vakaata ja
valtion pitää olla valmis käymään kauppaa EU:n kanssa

o  
Valtion pitää olla valmis noudattamaan
jäsenyyden velvoitteita ja EU:n sääntöjä

o  
2.3 Bulgaaria liittyi EU:hun 2007

 

·        
3.1 Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n yleisen poliittisen suunnan
ja prioriteetit. Se ei kuulu EU:n lakiasäätäviin toimielimiin, joten se
ei neuvottele eikä hyväksy EU-lainsäädäntöä. Sen sijaan Eurooppa-neuvosto
määrittelee EU:n poliittisen ohjelman. Tätä varten sen kokouksissa on
perinteisesti annettu “päätelmät”, joissa yksilöidään ajankohtaisia
kysymyksiä ja niiden edellyttämiä toimia.

·        
3.2 Euroopan unionin neuvostoeli ministerineuvosto on Euroopan
unionin elin, johon kuuluvat jäsenvaltioiden ministerit. Neuvosto
neuvottelee ja hyväksyy EU:n lainsäädäntöä, yleensä yhdessä Euroopan
parlamentin kanssa.

·        
3.3 Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin,
joka muun muassa valmistelee ja panee täytäntöön Euroopan unionin
neuvoston asettamia erilaisia säädöksiä ja
päätöksiä ja valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa

·        
3.4 Euroopan parlamentti (epävirallisesti myös europarlamentti)
on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, jonka jäsenet eli
mepit (MEP) valitaan suorilla vaaleilla joka
viides vuosi. 

·        
3.5 EU-puheenjohtajuus eli Euroopan unionin neuvostonpuheenjohtajuus on Euroopan unionin jäsenmaan
velvollisuus.

 

4. Päätöksenteko Euroopan unionissa

·        
4.1 Direktiivit ovat Euroopan maiden yhteisiä
tavoitteita. Direktiivien täytäntöönpano tapahtuu säätämällä maiden lakeja sen
jälkeen, kun Euroopan komissio on määrännyt sen toteutettavaksi. Komissio
valvoo, että maat saavat direktiivien mukaiset tehtävät hoidettua

·        
4.2 Asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta
osiltaan kaikkialla EU:ssa. Kun EU halusi esimerkiksi määrätä yhteiset suojatoimet EU:n ulkopuolelta tuotavien
tavaroiden osalta, EU:n neuvosto antoi asiasta
asetuksen.

 

5. EU:n talous

·        
5.1 Tulot

o  
Euroopan unionin tulonlähteitä ovat mm.
Euroopan keskuspankin tulot, euroalueen tullitulot ja EU maiden jäsenmaksut

o  
Vuonna 2016 Bulgaaria maksoi 62.4 miljoonaa
Euroa.

·        
5.2 Menot

o  
EU käyttää rahaa vakaaseen ja kestävään
kehitykseen, tuloerojen pienenemiseen, tekniikan kehitykseen ja rauhan
ylläpitämiseen EU alueella.

o  
Bulgarian EU:n
talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa,
esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

 

6. EU kansalaisen oikeudet

·        
EU kansalaisen oikeuksia ovat:

o  
oikeus liikkua ja oleskella EU alueella,
äänioikeus EU parlamenttivaaleissa, oikeus diplomaatti- ja konsuliapuun, oikeus
vedota EU parlamenttiin ja oikeus kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen.

 

7. Neljä liikkumisen vapautta

·        
7.1 Työvoima

o  
Bulgaarialaisia työskentelee enemmän
ulkomailla kuin kotimaassaan huonon palkkatason vuoksi. Töihin mennään
pääasiassa Kreikkaan mutta myös Romaniaan joissa on vähän korkeampi palkkataso.
Juuri mistään ei tulla työskentelemään Bulgaariaan.

 

·        
7.2 Tavarat

o  
Bulgaariasta viedään raaka-aineita ja sinne
tuodaan maatalouskoneita ja muita laitteita.

·        
7.3 Palvelut

o  
Bulgaariassa ollaan vielä
teollisuusyhteiskunnassa eikä palveluita ole kovin paljoa, kun ihmisillä ei
oikein riitä rahat siihen kuluttamiseen.

·        
7.4 Pääoma

o  
 Bulgaariassa
ei ole juuri pääomaa mutta trendi näyttäisi, että ulkomaalaiset sijoittajat
ovat yhä kiinnostuneempia sijoittamaan Bulgaariaan.

 

8. Euro

·        
8.1 Euromaat

o  
Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta,
Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa,
Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro

·        
8.2 EKP

o  
Euroopan keskuspankki (EKP)
on euroalueen keskuspankki. Euroalueen muodostavat ne 19 Euroopan unionin
jäsenvaltiota, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. EKP:n tärkein tehtävä on
ylläpitää hintavakautta euroalueella ja sen kautta säilyttää euron ostovoima.

·        
8.3 Eurokriisi

o  
Euroalueen
talouskriisillä, myös velkakriisi, tarkoitetaan euron ajautumista syvään
kriisiin 2010-luvulla. Kriisi puhkesi samaan aikaan kuin Yhdysvalloista alkanut
finanssikriisi. Taloudelliset vaikeudet ajautuivat myös Eurooppaan, mikä
näkyi verotulojen laskuna, valtioiden menojen lisääntymisenä ja
budjettivajeiden kasvuna. Jotkut valtiot velkaantuivat voimakkaasti
pelastaessaan pankkejaan.

o  
Bulgaaria on kriisimaa

 

9. EU:n ulkopolitiikka

·        
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja on henkilö joka vastaa EU:n yhteisestä ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta. Nykyinen Unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on Italialainen Federica Moggerini.

·        
9.2 Tavoitteet

o  
säilyttää rauha Euroopassa ja lisätä
turvallisuutta

o  
edistää kansainvälistä yhteistyötä

o  
kehittää demokratiaa

·        
9.3 Siviilikriisihallinta

o  
pyrkii pitämään yhteiskunnan yllä
kriisitilanteessa

·        
9.4 Nopean toiminnan joukot

o  
Monikansallinen sotilaallinen joukko joka
suojelee EU maita kriisitilanteessa

·        
9.5 Päivystys

o  
EU:n tilannetta pähyillään

·        
9.6 Bulgaarian osallistuminen EU:n ulkopolitiikkaan

o  
Bulgaaria on eu puheenjohtaja maa

 

 

10. Unioni vaikuttaa maailmalla

·        
10.1 EU ulkopoliittisena vaikuttajana

o  
EU:lla ei ole järin paljoa poliittista
vaikutusta sen taloudellista voimaa lukuun ottamatta

·        
10.2 Sotilasyhteistyö

o  
Sotilasyhteistyö on edelleen aivan lapsen
kengissä

·        
10.3 Kehitysyhteistyö

o  
Yli puolet kaikesta
kehitysavusta on peräisin EU:lta ja sen jäsenmaista, mikä tekee niistä yhdessä
maailman suurimman avunantajan. Suurin osa avusta suuntautuu matalan tulotason
maihin sekä vähiten kehittyneisiin maihin

·        
10.5 Poliisiyhteistyö

o  
Poliisin, tullin ja muiden
lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävällä lainvalvontayhteistyöllä pyritään
rikosten ehkäisemiseen, paljastamiseen ja tutkintaan kautta unionin.

 

11. EU maailmantaloudessa

·        
EU on hyvin merkittävä tekijä
maailmantaloudessa. Euro on maailman ehkä toiseksi tärkein valuutta nuoresta
iästään huolimatta. Euroopan unionin bruttokansantuote on jopa Yhdysvaltoja
isompi.