Deponun aras?ndayd?. 1917’deki devrimden 10 y?l sonra Sovyet Sosyalist

Deponun tamam?nda mühürlenmi? ve birbiri üzerine istiflenmi?, nizami ?ekilde
s?ralanm?? kafesli konteyn?rlar dizili. D?? görünü? aç?s?ndan pek olmasa da,
kaplanan alan?n bu kadar büyük olmas? etkileyici.

Merkez Bankas?’n?n uluslararas? rezervlerindeki alt?n miktar? ?u anda 1.800
tonun üzerinde. Buna göre, Rusya alt?n rezervleri bak?m?ndan dünyada alt?nc?
s?rada. 10 y?l önce Rusya’n?n uluslararas? alt?n rezervlerindeki pay? yüzde
3’tü. Ancak son y?llarda Merkez Bankas?’n?n rezervlerini artt?rmas? ile bu oran
yüzde 17’ye ula?t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

RUSYA’NIN REZERVLER?NDE NELER VAR?

345.5 milyar dolar de?erinde döviz

76.1 milyar dolar de?erinde alt?n

9.6 milyar dolar de?erinde di?er k?ymetli mallar

Rusya, Bat?l? ülkelerin 2014 y?l?nda uygulamaya ba?lad??? yapt?r?mlar?n
ard?ndan aktif bir ?ekilde alt?n sat?n almaya ba?lad?. O tarihten beri Rusya
y?lda ortalama 100 ton alt?n edindi. Daha sonra ise sat?n alma oran? iki kat?na
ç?kt?. 2016’da oldu?u gibi 2017’de de Merkez Bankas? 200 tondan fazla alt?n
sat?n ald?.

Alt?n rezervleri ülkenin can simidi olma özelli?i ta??yor. Herhangi bir kriz
durumunda ya da döviz rezervlerinin yetersiz kald??? hallerde alt?n rezervleri
sat?labildi?i gibi rehin de verilebiliyor. Zira alt?n uluslararas? pazarlarda
hâlâ talep görüyor.

RUSYA’NIN ALTIN REZERVLER?N?N TAR?H?

Çarl?k dönemindeki 1914 y?l? ba?lar?nda Rusya’n?n rezervlerinde 1312 ton alt?n
vard?. Rusya o dönem ABD ve Fransa ile dünyan?n en fazla alt?n rezervi bulunan
üç ülkesi aras?ndayd?.

1917’deki devrimden 10 y?l sonra Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birli?i’nin (SSCB) rezervlerindeki alt?n miktar? 150 tona dü?tü.
Buna Birinci Dünya Sava?? ve yeni Sovyet hükümetinin harcamalar? neden oldu.

Joseph Stalin’in iktidara gelmesinin ard?ndansa SSCB’nin
alt?n rezervleri h?zla yükselmeye ba?lad?. 1941 y?l?nda alt?n rezervleri
miktar? 2800 tona ula?arak ülke tarihindeki en yüksek seviyesine ç?kt?.

1991 y?l?nda SSCB’den Rusya’ya yaln?zca 290 ton alt?n miras
kald?. Rusya, s?f?rdan rezerv biriktirmeye ba?lamak zorunda kald?.

RUSYA’NIN ALTIN KAYNAKLARI

Do?al yataklardan y?lda 240 ton alt?n ç?kar?l?yor.

Geri dönü?türülen hammaddelerden y?lda 40 ton alt?n elde
ediliyor.

Demir olmayan metal madenlerden y?lda 20 ton alt?n
ç?kar?l?yor.

Y?lda ortalama 300 ton alt?n üretilen Rusya, bu anlamda yaln?zca Çin ve
Avustralya’n?n gerisinde kal?yor. ‘Zoloto i Tehnologiya’ (Alt?n ve Teknoloji)
dergisinin verilerine göre, Rusya’n?n ana alt?n yataklar? Uzak Do?u, ?rkutsk ve
Krasnoyarsk bölgesinde bulunuyor.

ALTIN KÜLÇELER? NASIL DÖKÜLÜYOR?

KP foto muhabiri Vladimir Velengurin Novosibirsk’teki devlet alt?n üretim
rafinerisini ziyaret etti.

Her bir külçe üzerine külçenin üretim yerini, üretim y?l?n?,
oran?n? ve a??rl???n? anlamay? sa?layan üretici firman?n ticari i?areti
koyuluyor.

Her bir külçedeki alt?n oran? yüzde 99.95 ilâ yüzde 99.995 aras?nda de?i?iyor.
Yüzde 100’lük oran? ise demir, platin, paladyum, rodyum, kur?un, gümü?, bak?r,
nikel gibi metal kal?nt?lar? tamaml?yor. Ancak bunlar?n külçedeki oran? s?f?ra
yak?n.

Her bir külçenin ayr?ca kalite belgesi bulunuyor.

TEK B?R KÜLÇEN?N DE?ER? 500 B?N DOLAR

Boyut olarak küçük görünse de külçeleri kald?rmak pek de kolay de?il. Her bir
külçenin a??rl??? 12-13 kilogram.

Külçeler kafesli konteyn?rlara dikkatli bir ?ekilde yerle?tiriliyor. Her
birinin içerisine 20 külçe konulan konteyn?rlar daha sonra mühürleniyor.

Alt?n?n piyasa de?eri sürekli de?i?iyor. Ürün borsada i?lem görüyor. Günümüzde
standart bir külçenin de?eri 550 bin dolar. Yakla??k 250 kilogram a??rl???ndaki
tek bir konteyn?r?n de?eri ise 10 milyon dolardan fazla.

HER GÜN M?LYARLARI TA?IMAK ZOR B?R ??

Külçe dökümhanesinde çal??mak zor bir i?. Her gün 13 kilogram a??rl???ndaki
külçeleri ta??mak kolay de?il. Ayr?ca bu arada birçok talimata uyulmas?
gerekiyor. Çal??anlar?n her bir hareketi bir düzen içinde.

??çiler külçelerle çal???rken çok dikkatli davran?yor. Zira külçelere zarar
verilmesine müsaade edilmiyor. Koruyucu kafesin içindeki alt?n?n mükemmel
durumda olmas? gerekiyor.

Alt?n?n tart?ld??? tart? ise bilardo masalar?ndaki gibi ye?il bir örtü ile
kapl?. Bu örtü alt?n?n çizilmesini veya ba?ka türlü zarar görmesini önlüyor.

DÜNYADA NE KADAR ALTIN VAR?

Dünya üzerinde ne kadar alt?n oldu?unu bilmek güç. Ancak yakla??k 190 bin ton
olarak tahmin ediliyor. Bunun büyük k?sm? ço?unlukla mücevher halinde
insanlar?n elinde bulunuyor. 33.5 bin ton alt?n da ülkelerin merkez
bankalar?n?n rezervlerinde. Geri kalan? ise büyük ?irketler ve vak?flar
taraf?ndan yat?r?m amaçl? kullan?l?yor. Alt?n ayr?ca di?çilik, elektronik ve
di?er sektörlerde de kullanan bir metal.

ALTIN REZERVLER?N?N BÜYÜKLÜ?Ü BAKIMINDAN DÜNYANIN ?LK 10 ÜLKES?

(Dünya Alt?n Konseyi’nin Kas?m 2017 verilerine göre)

ABD 8133 ton

Almanya 3374 ton

?talya 2452 ton

Fransa 2436 ton

Çin 1842 ton

Rusya 1801 ton

ALTININ DE?ER? ARTACAK MI?

“Alt?n?n de?eri her zaman artar” gibi genel bir kan? vard?r. Bu kan?
birçok uzman taraf?ndan da dile getiriliyor. Ancak genel dinamiklere
bak?ld???nda böyle bir durum söz konusu de?il. Baz? dönemlerde uzun vadeli bir
art?? olurken, baz? dönemlerde de onlarca y?l süren bir dura?anl?k ya?an?yor.
Bu nedenle, önümüzdeki y?llarda alt?n?n nas?l seyir izleyece?ini tahmin etmek
imkâns?z.