Begrepet andre variabler som kontantstrøm eller superprofitt. – I

Begrepet
– Verdirelevans.

Begrepet
verdirelevans har gjennom tiden fått forskjellige definisjoner, og det er ikke et
fastsatt definisjonsbegrep som man kan forholde seg til.  I dette underkapitlet ser man på hva disse
definisjonene er, basert på tidligere artikler og forskning utført av forskere.
Man vil også få klargjort hvilke begrep man vil forholde seg til, i denne
mastergradsavhandlingen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vi
starter med å utrede definisjonen som fremgår i «Have financial statements lost
their relevance?» av Francis og Schipper fra 1999. Her har Francis og Schipper
kommet med fire definisjoner eller tolkninger for begrepet verdirelevans.

–       Første
tolkning dreier seg om at virkelige verdien blir fanget opp av
regnskapsinformasjonen. Måling av verdirelevans skjer da gjennom den profitten
som blir generert gjennom en handling strategi. Denne profitten blir generert
som et resultat av forskjell på markedspriser og regnskapsmessige verdier.

–       Regnskapsinformasjon
som inneholder variabler som blir brukt i en verdsettelsesmodell eller som
bidrar til å forutsi disse variablene anses verdirelevant ifølge den andre
tolkningen. For eksempel hvis man bruker en dividende modell, så kan man si noe
om verdirelevansen ut ifra hvilken grad resultatet blir brukt til å forutsi
fremtidig dividende. Her kan man også bruke andre variabler som kontantstrøm
eller superprofitt.

–       I
den tredje tolkningen anses verdirelevans som den statiske sammenhengen mellom
regnskapet og aksjepris eller avkastning. Dette dreier seg om at
regnskapsinformasjonen som er gitt, blir brukt av investorer når markedspriser
blir satt. Verdirelevansen blir da målt i den grad regnskapsinformasjonen oppgir
ny informasjon, som igjen påvirker markedsprisen grunnet ny informasjon.

–       Den
fjerde og siste tolkningen fokuserer på, akkurat som den tredje tolkningen, den
statiske sammenhengen mellom regnskapet og aksjepris. Dette betyr at
regnskapsinformasjonen som investorer bruker over en tid korrelerer med
investorenes informasjon som de har tilgjengelig. I denne tolkningen er det
ikke nødvendig at regnskapsinformasjonen er den primære kilden, da man vil se
på samvariasjonen. Med andre ord, regnskapsinformasjonens evne til å ta til seg
informasjon som påvirker markedsprisen/aksjeprisen, uavhengig av kilde, måler
verdirelevans.

Det
er disse tolkningene Francis og Schipper definerer, men det finnes også flere
definisjoner eller begreper som er viktig å kartlegge, slik det nevnes over.  

Beisland (2009) på sin side, definerer verdirelevans
som følgende: “the ability of financial statement information to capture and
summarise information that determines the firm’s value”. Her
definerer Beisland, verdirelevans som regnskapsinformasjonens evne til å
innhente og oppsummere informasjon som avgjør et selskaps verdi. Beisland har
brukt den fjerde tolkningen av Franchis og Schipper til å utrede denne
definisjonen.

Barth
et al. (2001) på sin side, definerer et regnskapstall som verdirelevant hvis
det avmåles en sammenheng eller en korrelasjon med markedsverdien (Barth,
Beaver, & Landsman, 2001, s. 79). Barth mener dog at det var Amir et. al
som først brukte begrepet verdirelevans for å forklare denne samvariasjonen.
Beaver (2002), på sin side, anser et regnskapstall verdirelevant, dersom dette
regnskapstallet er signifikant relatert til markedsprisen, som er den avhengige
variabelen. Regnskapstallet blir her sett på den uavhengige variabelen. 

Etter
å ha gjennomgått flere definisjoner, kan man bruke dette til å oppsummere hva
verdirelevans er. Verdirelevans er den statiske sammenhengen mellom
regnskapstall og aksjepriser. Er det en signifikant sammenheng mellom en
regnskapstørrelse og den avhengige variabelen, kan man si at denne
regnskapsstørrelsen er verdirelevant. Det forklarer igjen at hvis en
regnskapsstørrelse eller regnskapsinformasjonen er verdirelevant, så hjelper
dette med å anslå aksjeprisen. Dette er gunstig for investorer.

Å
studere formålet mellom regnskapsvariabler og markedsverdi er en sentral del av
verdirelevansforskningen.