ARZUM yüzle?iyor mu? Kat?l?mc?lar?m?z bedenlerini ya da görünümlerini de?i?tirme

ARZUM UZUN

20170915012

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

SOSYAL MEDYANIN GENÇ TÜRK KADINLARI ÜZER?NDEK? ETK?S?

 

ÖZET

Ça??m?zda, dünyadaki bütün kad?nlar, realist olmayan beden alg?lar?na sahipler. 80’lerde ve 90’larda bunun suçunu gazetelere, dergilere ya da televizyona atabilirdik. Oysa ?imdi, i?ler de?i?ti. Kad?nlar olarak kendimizi dört bir yandan mengeneye al?nm??, s?k??t?r?l?yor gibi hissediyoruz. Sanki görünmez bir el, bir yerlerden kafam?za bast?r?yor ve bize belli ölçüleri dayat?yor. Bu ölçüler, kilomuz, fiziksel yap?m?z ya da yüz güzelli?imiz hakk?nda olabiliyor. Sanki kad?nlar bir “?ey” olmak zorundalar. “Biri” de?il. Bir “?ey”. Zay?f, fit, gerçe?in ötesinde güzel bir ?ey… E?er bu standartlara sahip de?ilsek, hiçbir ?ans?m?z yokmu? gibi bir alg? söz konusu. Sanki bu standartlarda de?ilsek, ba?ar?s?z?z demek. Güzel ve mükemmel kad?nlar liginin d???nday?z demek. Bu nedenle ben, sosyal medyan?n kad?n beden alg?s? üzerindeki etkilerini ara?t?rmay? seçtim.

Sosyal medya popülaritesini, ortaya ç?kt??? ilk günden beri geli?tirerek koruyor. Bugün art?k Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya siteleri ya da uygulamalar?, istisnas?z her kullan?c? için birer mikro-blog i?levi görmeye ba?lad?. Sosyal medya kullan?m?n?n artmas?yla ara?t?rmac?lar?n dikkatini çeken bir di?er konu da yeme bozukluklar?n?n ve fiziksel tatminsizliklerin oran?ndaki artma oldu. Bu, pek çok ara?t?rmac?n?n sosyal medyan?n insanlar?n beden alg?lar?n? etkileyip etkilemedi?i, özellikle kad?nlar?n negatif beden alg?s? geli?tirmesine ve yeme bozukluklar? ya?amas?na sebep olup olmad??? konusunda olas? ba?lant?lar? ara?t?rmaya ba?lamas?na yol açt?. (Klein 2013)

ARA?TIRMA SORUSU

Sosyal medya büyükten küçü?e tüm bireyler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bugünlerde herkes ak?ll? telefon kullan?yor ve telefonlar?nda en az bir sosyal medya uygulamas? yüklü. Olmad? bilgisayarlar?ndan Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve benzeri sitelere giriyorlar. Bu noktadan yola ç?karak beden alg?s?yla ilgili bir soruyla ara?t?rmama ba?lamak istedim.

Ana sorumuz: Sosyal medya Türkiye’de genç kad?nlar?n beden alg?s?n? gerçekten etkiliyor mu?

?kincil sorular?m?z: Kat?l?mc?lar?m?z sosyal medya payla??mlar?nda negatif beden alg?s? sorunlar?yla yüzle?iyor mu? Kat?l?mc?lar?m?z bedenlerini ya da görünümlerini de?i?tirme konusunda sosyal medya bask?s? ya??yor mu? Kat?l?mc?lar?m?z, soysal  medyada gördükleriyle k?yaslad?klar?nda kendi bedenlerini nas?l buluyor?  Kat?l?mc?lar?m?z sosyal medyan?n negatif beden alg?s?n? ya da fiziksel tatminsizli?i etkiledi?ini dü?ünüyor mu? Kat?l?mc?lar?m?z, sosyal medyan?n günlük ya?amlar?n? ne ölçüde etkiledi?inden haberdar m??

Ara?t?rmam?z?n temel sav?, sosyal medyan?n genç Türk kad?nlar? aras?nda negatif beden alg?s?na ve fiziksel tatminsizli?e yol açt???.

KAYNAK TARAMASI

?nsanlar, dünyan?n her yerinde internete günün her saati, her yerden internete eri?ebilmekte. (Klein, 2013). Bell ve Dittmar (2011, sf. 478) diyorlar ki “Daha çok interaktif medyan?n popülerli?i ve ula??labilirli?i artmakta.” Bu, durumu s?radanla?t?r?yor ve sosyal medya sitelerine eri?imi kolayla?t?r?yor. Blogging (Instagrammers) ve vlogging (Youtubers) yükselen de?erler aras?nda. Bu esnada Facebook, Twitter, Snapchat ve Reddit de popülaritelerini koruyor. Bu sosyal a?lara girmekteki s?n?rs?z eri?ime ve bu etkile?imleri analiz edebilmeye infosociability deniliyor (del Fresno, 2016). Del Fresno’ya göre  (2016, sf. 25), infosociability iki fenomene neden oluyor, “bir elde, kitle kendinden-ileti?iminin (mass auto-communication) yükseli?i, di?er elde her bireyin bir mikro medya kayna??na dönü?me potansiyeli yani ayn? zamanda hem medya hem de mesaj?n bir parças? olmas?.” Bu fenomen, ara?t?rmac?lar?n ve medya kullan?c?lar?n?n sosyal ve ileti?imsel problemleri, sosyal medya dünyas?na mal etmesine izin veriyor (del Fresno vd. 2016).

Kanaat Önderleri: Sosyal medyada baz? ünlüler (celebrities) yüksek say?da takipçiye sahip. Bunlar ünlü ?ark?c?lar (Demet Akal?n), oyuncular (Cem Y?lmaz) ya da medyatik isimler (Kim Kardashian) olabildi?i gibi, Instagram (Cansu Ta?k?n), Snapchat (Kerimcan Durmaz), Youtube (Danla Bliç) ya da Twitter’?n (Meriç Keskin) yaratt??? ünlüler de olabiliyor. Del Fresno Garcia 2016) bu tip figürleri “kanaat önderleri” olarak adland?r?yor. Çünkü bu insanlar? kendilerini rol-model alan sosyal medya kullan?c?lar? üzerinde güçlü bir etkisi oldu?unu ve di?er sosyal medya kullan?c?lar?n?n bu insanlar?n davran??lar?n? genellikle kopyalad???n? öne sürüyor. Bu figürler “esas itibariyle anlam? da mesaj? da kontrol ederek, tercihleriyle ilgili seçtikleri, modifiye ettikleri ve ilettikleri bilgiler/mesajlarla daha geni? kitleler üzerinde belirgin bir etkiye sahip olarak resmediliyorlar” (del Fresno Garcia vd. 2016, sf. 25).

Fiziksel tatminsizlik: Bell ve Dittmar (2011, sf. 478) “medyada ince mükemmel vücut ideallerinin gösterilmesinin, kad?nlarda ve genç kad?nlardaki negatif beden alg?s?yla güçlü bir ba?lant?s? oldu?unu” anlad?. Fiziksel tatminsizlik genellikle zay?f olmaya ve ideal bedene do?ru gidi?le ba?lant?l?d?r (Bell ve Dittmar 2011). Enformasyonu di?erlerinden çok içselle?tiren kad?nlar, negatif beden alg?s?n? ve fiziksel tatminsizli?i tatma konusunda giderek büyüyen bir risk alt?ndad?r (Ridolfi vd. 2011). Kad?nlar?n, belirgin bir ?ekilde zay?f ve güzel bir imaj ve mesaj gördükten sonra kendi bedenlerinden daha çok rahats?z hale geldikleri tespit edilmi?tir. Bu durum, ortalama bedende ya da büyük bedende bir imajla yüzle?tiklerinde böyle de?ildir. (Yamamiya vd. 2005).

Gerçek bile de?il: Klein (2013) genç jenerasyonlar?n sosyal medyaya ve internete eri?iminin nas?l geni?ledi?ini, bu esnada farkl? sosyal medya sitelerine üye olmakta artan arzuyla yüzle?tiklerini ifade ediyor.  Bu, onlar?n ?nstagram ve Snapchat gibi sadece foto?raf payla?mak için kullan?lan görsel a??rl?kl? sosyal medya aplikasyonlar?nda te?hir olma oranlar?n? artt?r?yor. Bu sadece görsellere odaklanm?? sosyal a?lar? yarat?yor ve kad?nlar?n foto?raflarda özellikle de ünlülerin ve popüler figürlerin foto?raflar?nda gördükleri gibi görünmeleri gerekti?i fikrine katk?da bulunuyor. Ço?u zaman bu görseller ünlülerin görselleri olduklar? ya da reklamlarda kullan?ld?klar? için foto?oplanm??, rötu?lanm?? ve mükemmelle?tirilmek için özünden sapt?r?lm?? oluyorlar (Diller 2011). Bu görseller, gerçek hayatta asl?nda var olmayan bir kad?n ideallerini destekliyor. Çünkü bu kad?nlar?n bedenleri foto?opla belirgin bir ?ekilde de?i?tiriliyor.

Üçlü etki modeli: Kad?nlar üzerinde ideal vücuda ula?malar? yolundaki bask?, üç farkl? gruptan geliyor; ara?t?rmac?lar buna üçlü (tripartite) etki modeli diyor. Üçlü etki modeli “alg?lanan görüntü bask?s? aileden, arkada?lardan ve medyadan (görünüm hakk?nda do?rudan yorumlar? ya da ideal vücut ?eklini öven ve destekleyen dolayl? mesajlar? içerir) gelerek fiziksel tatminsizli?e neden olmaktad?r. (Huxley vd. 2015, sf. 337).

Özçekimler: kad?nlar kontrolü sa?laman?n yolunu özçekimlerle buldular çünkü sosyal medyalar?na yükledikleri foto?raflarda bedenlerinin görünme ?eklini manipüle edebiliyorlar. Her ?ey sosyal medya üzerinden di?erlerinin onlar? nas?l alg?lad???, günün sonunda standartlara uygun göründükleri ve belli gruplar taraf?ndan kabul gördüklerini hissetmeleriyle ile ilgili. Birisi özçekim yapt???nda, kamerada aynadaki görüntüsünü görüyor, en çekici halinde hissediyor. Sonras?nda bedenini, ideal vücut standartlar?yla uyum sa?layacak ?ekilde manipüle edebiliyor. Bu, özçekimlerin ve görsel payla??mlar?n sosyal medyada bu denli popüler olmas?n?n temel nedenlerinden biri (Tiidenberg ve Cruz 2015).

METODOLOJ?

Bu ara?t?rmada nitel analizin olanaklar?ndan faydalanmak niyetindeyim. Bu yolda da feminist metodolojiyi kullanmak istiyorum. Asl?nda bu tür bir ara?t?rmay? nicel analizle de yapmak mümkün. E?er nicel analiz kullansayd?m ara?t?rmam? anket yoluyla ve internet üzerinden yapacakt?m. Elimde daha say?sal de?erler olacakt? ve sonuç belki akademik aç?dan daha güvenilir görünecekti. Ancak feminist epistemolojinin böyle bir ara?t?rmada kullan?ld???nda oldukça enteresan sonuçlar do?uraca??n? dü?ünüyorum. Ara?t?rmamda 18-25 ya? aras? kad?n üniversite ö?rencileriyle çal??aca??m. Hedefim farkl? sosyo-kültürel kesimlerden 50 ö?renciye ula?mak. Sorular?m? yüz yüze görü?melerde kat?l?mc?lara nakledecek ve daha derinlikli sonuçlara ula?may? hedefleyece?im. Kat?l?mc?lar?n isimleri bu ara?t?rmada kesinlikle gizli tutulacak ve kat?l?m gönüllü olacak. Böyle bir ara?t?rmada feminist epistemolojiyle yola ç?karak yüz yüze görü?meler yapmak pek çok ara?t?rmac? için riskli görünebilir. Ancak 15 y?ll?k gazetecilik deneyimimle insanlar? konu?turmak ve onlardan do?ru cevaplar? almak konusundaki tecrübeme bu mevzuda güvenmekteyim. Ayr?ca pek çok akademisyenin aksine yüz yüze mülakat?n, kat?l?mc?n?n yalan söyleme riskini de azaltaca??n? dü?ünüyorum çünkü birinin gözlerinin içine bakarak yalan söylemek ve yalan söyledi?inizin anla??lmamas? çok da kolay de?ildir. Dolay?s?yla bu yöntemi kendi ad?ma daha güvenilir buluyorum. Öte yandan bu yöntemle ileriki ara?t?rmalar için de daha geni? bir data elde edece?ime inan?yorum. ?çinden belirledi?im kriterler çerçevesinde sonuca ula?mam? sa?layacak olanlar? seçip bu ara?t?rma için kullanaca??m. Mülakatlarda kay?t cihaz? kullanacak ve not tutaca??m. Ortaya ç?kacak datan?n oldukça geni? olaca??n?n ve bunun eleme sürecinde külfet yarataca??n?n fark?nday?m. Ancak sözün içinde ne arad???m?z? bildi?imiz sürece bunun bir sorun yarataca??na inanm?yorum. Dolay?s?yla ba?tan sorular? haz?rlayacak ve sonuçlar için bir ?ema ç?karaca??m. Sonuçlara kat?l?mc?lar?n yorumlar?n? da dahil edece?im. Asl?nda bu ba?lamda betimsel analize girecek kulland???m yöntem.

            Ek olarak elde edece?im datan?n üzerine yapt???m akademik kaynak taramalar?yla ara?t?rma sorumu destekleyecek bir içerik analizi yapmak istiyorum. Bu ara?t?rman?n sonucu, kad?nlar?n beden alg?lar?n?n sosyal medyadan nas?l etkilendi?ine bakacak. Harding’in (1987) de belirtti?i gibi “kad?nlar ve toplumsal cinsiyet ili?kileri her yerde oldu?u için, feminist kuram?n konular? hiçbir disipliner s?n?r içinde kapsanamaz.” Dolay?s?yla ben ara?t?rmamda feminizmin eklektik yap?s?n? ve s?n?rlar? a?an duru?unu kullanmay? seçece?im.

KAYNAKÇA

Bell, B., & Dittmar, H. (2011). Does media type matter? the role of identification in adolescent girls’ media consumption and the impact of different thin-ideal media on body image. Sex Roles, 65(7/8), 478-490.

Diller, V. (2011). Is photoshop destroying America’s body image? Huffington Post. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/vivian-diller-phd/photoshop-bodyimage_b_891095.html

Fresno García, Miguel del; Daly, Alan J. y Segado Sánchez-Cabezudo, Sagrario (2016). Identifying the new influencers in the internet era: social media and social network analysis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 153: 2340. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.153.23)

Harding, S. & O’Barr, Jean. (1978). Sex and Scientific Inquiry, Chicago: The University Press of Chicago, 1987, s.287.

Huxley, C. J., Halliwell, E., & Clarke, V. (2015). An examination of the tripartite influence model of body image. Psychology Of Women Quarterly, 39(3), 337-348.

Klein, Kendyl M. (2013). Why don’t I look like her? the impact of social media on female body image. CMC Senior Theses. Paper 720. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/720

Ridolfi, D., Myers, T., Crowther, J., & Ciesla, J. (2011). Do appearance focused cognitive distortions moderate the relationship between social comparisons to peers and media images and body image disturbance?. Sex Roles, 65(7/8), 491-505.

Yamamiya, Y., Cash, T., Melnyk, S., Posavac, H., & Posavac, S. (2005). Women’s exposure to thin-and-beautiful media images: body image effects of media-ideal internalization and impact-reduction interventions. Body Image