Amerikanska tyckte så eftersom de hade blivit påverkade av

Amerikanska och Franska revolutionen

Bakgrunden till den amerikanska revolutionen var missnöjet i
kolonierna med Storbritanniens skärpta politik, alltså politiken som handlade
om skatter och handelsrelationer. Det var tretton kolonier som bildade en grupp
som inte hade mycket gemensamt och bildade USA. Amerikanerna var kraftigt
influerade av upplysningsfilosoferna, var dock motståndare till absolut monarki
och såg inte det

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

franska statsskicket som en förebild. Det som fick igång
revolutionen och det folkliga upproret i Amerika var tullar som England förde
in för importerade varor. Syftet med de nya tullarna och skatterna som infördes
1768 var att få in pengar

till britternas statsskuld. Engelsmännen förbjöd också
uppodlingen av ny mark väster om Appalacherna för att slå vakt om pälshandeln. Detta
var inte populärt hos amerikanarna eftersom kolonierna saknade representation i
det styrande brittiska parlamentet. De tyckte att lagarna borde skrivas av en
regering som representerade folket istället. Amerikanarna tyckte så eftersom de
hade blivit påverkade av upplysningsidéerna. Amerikanarna betalade också skatt
till England, varför skulle de betala skatt när det inte ens gick till dem
själva? England var ett var världens mäktigaste länder på den tiden men när
Engelsmännen höjde skatten igen gjorde amerikanarna uppror. De uppror som
skedde kallar vi för Boston Tea Party.

Läget i Frankrike var nu att landet var ett envälde och
kyrkan var mäktig. På den här tiden beskattade både kyrkan och aristokratin det
tredje ståndet. Under den här tiden hade också Frankrike ett feodalsamhälle som
fungerade så att kungarna delade ut län(landområde) till sina krigare. Där fick
krigaren styra som han ville och ta upp skatt av de bönderna som bodde där. Det
kungen fick i utbyte var krigare. Varje bonde skötte sin egen gård och använde
sig av “godsägarens” mark, för det fick bonden betala en avgift. Bonden behövde
oftast arbeta i huvudgården som godsägaren ägde gratis några dagar i veckan. Så
genom böndernas arbete blev både kungen, krigarna och prästerna försörjda utan
att de behövde arbeta på åkrarna.

Runt 1780 var Frankrikes ekonomi helt körd i botten och de
hade också en oerhört stor statsskuld efter kriget mot England om kolonierna i
Amerika. När en statsskuld behövs betalas höjs skatterna vilket endast berörde
det tredjeståndet då de var de enda som betalade skatt i detta ståndssamhälle.

Trycket på befolkningen som redan betalade jättehöga skatter blev för mycket,
bubblan sprack. Kungen kunde inte beskatta bönderna mer så han beslutade att
försöka förbättra situationen genom

att beskatta alla. Det här gillade inte adeln som hade lånat
ut pengar till kungen. För nu lånade kungen pengar av dem för att sedan kunna
ge tillbaka de lånade pengarna. Revolutionen var ett faktum nu när folket i det
tredje ståndet led av missär och krävde förändring. Adeln var också väldigt
missnöjda och frankrikes ekonomi blev sämre och sämre. Under den här tiden kom
också upplysnings idéer som gjorde ett starkt intryck på folket. Borgarna som
ville sätta igång en revolution fick med sig arbetarna och bönderna. Fängelset
Bastiljen stormas 14 juli 1789 det här sägs vara starten på revolutionen.

 

Likheter mellan orsakerna för revolutionerna:

Först och främst är bakgrunden till de båda revolutionerna
de orimliga skatterna, som jag beskrev ovan. En annan likhet är att i båda
fallen var båda ländernas stadskassor tömda ifrån krigen mellan Frankrike och
England. England införde tullar i Amerika för att få in pengar till staten.

Frankrikes regering hjälpte amerikanerna finansiellt i deras frihetskrig även
fast de inte hade ekonomin, Frankrike fick nu höja skatten för det tredje
ståndet. I båda revolutionerna ville människorna förändra deras omvärld för att
trivas bättre. De kämpade med de som hade samma åsikter för att lyckas.

Vad skiljer revolutionerna åt?

I Frankrike var läget lite mer besvärligt och extrem då
aristokratin höjde skatterna samtidigt som det rådde missväxt och människorna
svalt i landet. En olikhet är att fransmännens revolution vände upp och ner på
hela samhället, medan amerikanarna vill behålla det man byggt upp. En annan är
att revolutionerna baserades på olika

befolkningsgrupper. Den franska revolutionen leddes av
intelligentsia och backades upp utav städernas trasproletariat. Basen för den
amerikanska revolutionen var självägande bönder och välmående stadsborgare.

Att bli självständiga men bevara det existerande systemet
var det som de amerikanska revolutionärerna ville. Fransmännen ville omforma
samhället och avsätta kungen. I Amerika fanns det ingen kung eller adel att
hugga huvudet av som det fanns i Frankrike.

På grund av Amerikas framgångsrika kamp mot England så kunde
staten USA bildas. Den Amerikanska revolutionen påverkade och inspirerade andra
länder att också skapa revolutioner. Revolutionerna i Polen, Nederländerna och
Frankrike var alla delvis inspirerade av USA och på så sätt kan vi säga att den
amerikanska revolutionen har påverkat vår historiska identitet. USA blev som
sagt en förebild för andra grupper i västvärlden som ville starta en
revolution. Eftersom de visade att det faktiskt gick att upprätta en fungerande
stat efter upplysningsidéerna. I USA fanns ingen kung, adel

eller stadskyrka och människorna i USA samlades för att
ordna angelägenheterna på det sättet som man har föreställt sig att människorna
gjort i naturtillståndet, när de slöt det ursprungliga samhällsfördraget. Då
när Européerna såg gemenskapen av fria och jämlika individer som tycktes ta
form i USA såg man de ideal som man ville uppnå i Europa. USA blev alltså en
stat som byggde på tanken att människor har samma fri- och rättigheter. Dock så
hade inte alla människor rösträtt såsom kvinnor och svarta.

Det som de båda revolutionerna har gett oss är att vårt
samhälle är mer demokratiskt, att alla har rösträtt i Sverige idag och att vi
alla har samma fri- och rättigheter. Franska revolutionen innebar som sagt
viktiga steg för att utveckla demokratin i Europa, ett exempel på detta är 1789
när en “rättighetsförklaring” antogs som kom från en amerikansk modell. 1791 så
drevs en konstitutionell författning igenom, enligt vilken kungen avstod från
envåldsmakten. Efter att Ludvig XVI:s avrättades och att monarkin avskaffades
antogs 1793 en andra revolutionsförfattning som var demokratisk, dock så
tillämpades den aldrig. Tre principer växte fram under Franska revolutionen:
lika rätt för alla att ta del i landets styrelse, likhet inför lagen, och
likhet vid beskattning. Det är de här principerna som är grunden för vårt
jämställdhetssamhälle och svenskarna håller fortfarande med i dessa

 

Mina källor:

http://www.ne.se/enkel/franska-revolutionen

http://www.historiesajten.se/handelser2.asp?id=26

http://www.ne.se/napoleon

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/

Perspektiv på historia A

 

Värdering av källor:

Nationalencyklopedin är enligt mig en säker källa som jag
även finner lärorik då den är otroligt bred och täcker många ämnen. Det finns
inga tendenskriterier, NE ska inte ha någon tendens då det är ett uppslagsverk.

NE har inte heller någon politisk eller ideologisk riktning som kan vinkla
texterna på sidan som är till för att kunna dela med sig av information till
alla.