Moskova’dan PKK’ya takas önerisi iddias?

“Afrin’i verin, Türkler girmesin”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

TSK’n?n Suriye’nin Afrin bölgesindeki “Zeytin Dal?” harekât? bütün h?z?yla
devam ederken Rus medyas?ndan konuyla alakal? ilginç iddialar geliyor.

Rusya’n?n RBC haber ajans?, PKK’n?n Suriye uzant?s? olan PYD lideri Salih Müslim’in
dan??man? Sihanok Dibo’ya dayand?rd??? haberinde, Moskova’n?n Türkiye’nin
bölgeye operasyon düzenlemesini engelleme kar??l???nda Kürtlere pazarl??a giri?ti?i
iddia edildi.

Ajansa konu?an PYD temsilcisinin, “Moskova, Afrin’i Rus güçlerine b?rakma
kar??l???, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin harekât düzenlemesini önleme teklifinde
bulundu” dedi?i iddia edildi.

PYD’nin silahl? kanad? YPG’nin de içinde bulundu?u SDF’nin, “Suriye
sorununu çözmeyece?i” gerekçesiyle Rusya’n?n teklifini reddetti?i öne
sürüldü.

Dibo, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye diyalog Kongresine kat?lmak için
beklediklerini bu süreç içerisinde herhangi bir anla?ma yapmak niyetinde olmad?klar?n?,
Soçi’ye gitmeye, Rusya ile sayg?n müzakerelere haz?r olduklar?n? söyledi.

Bir ba?ka YPG lideri Sipan Hemo ise PKK’ya yak?n bir internet sitesine verdi?i
röportajda, Rusya’n?n kendilerine ihanet etti?ini söylemi?ti.

Associated Press ajans? da daha önce ayn? iddiay? gündeme getirmi?, Rusya ile
PYD aras?nda takas anla?mas?n?n görü?üldü?ünü gündeme getirmi?ti.

Rusya ad?na kimin PYD’ye bu teklifte bulundu?u ise belirtilmedi.

Ankara-Moskova anla?t?

RBC haber ajans?n?n D??i?leri Konseyi uzman? Anton Mardasov ise Türkiye ile
Rusya aras?nda gizli bir anla?ma yap?ld???n?, Suriye’nin nüfuz alanlar?na
bölünmesi üzerinde uzla??ya vard?klar?n? ileri sürdü. Mardasov, Suriye ordusu
ve destek veren güçlerin ba?latt??? ?dlib operasyonunun bu anla?ma ile
ba?lant?l? oldu?unu ileri sürdü.