Milyonlarca ö?renci
bugün karnelerini alarak yar?y?l tatiline girmi? olacaklar. Uzmanlar ise
velilere karne notu konusunda uyar?larda bulundu.

Bugün ö?renciler karne heyecan? ya?arken, e?itim uzmanlar?
velileri karnesi zay?f gelen çocuklar konusunda uyar?larda bulundu. Toplam 17
milyon 973 bin 913 ö?renci karnelerini alarak yar?y?l tatiline giriyor. Uzmanlar,
velileri çocuklar?n karne notlar?na göre yarg?lamamalar?n? ve di?er
ö?rencilerle kar??la?t?r?lmamalar? yönünde ikazlarda bulundu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hocalar?ndan Doç. Dr.
Abdülvahid Sezen,  AA’ya yapt???
aç?klamada ebeveynlerin karneyi ald?ktan sonraki olumsuz tav?rlar?n çocuklar?
negatif etkiledi?ini söyledi. Sezen, aileler çocuklar?na kar?? onlar? ko?ulsuz
sevdiklerini hissettirmeleri gerekti?ini belirterek; ba?ar?s?z olmu? çocuklara
bu sevginin özgüven a??layaca??n? ifade etti.

Negatif etiketlemelerin çocuklarda negatif benlik etkisi
b?rakabilece?ini vurgulayan Abdülvahid Sezen, sömestr tatilinin f?rsat
oldu?unu, aile içi ileti?imin daha da güçlenmesi için önemli buldu?unu ve
çocukta geli?ebilecek olumlu benlik sayesinde problemlerin üstesinden
gelinebilece?ini belirtti.

ÇOCUKLARINIZLA
SA?LIKLI ?LET???M KURUN

Sezen konu?mas?n?n devam?nda, çocu?un olumsuz ele?tiriler
kar??s?nda içine kapanabilece?ini söyledi. Bunu a?man?n en kolay yolunun sa?l?kl?
bir ileti?imden geçece?ini ve çocu?un anne ve babas?n? en güvenilir referans
olarak görür. Aileler mutlaka ö?retmenlerle ileti?im ve diyalog halinde olmal?,
takip ve rehberlikleri görevlerine yerlerine getirmelerinin ?art oldu?unu ifade
etti.

Psikiyatrist Tuba Yüksel de, çocuklara eksik oldu?u
konularda profesyonel deste?in ?art oldu?unu belirtti. Bunu yaparken de
sab?rl?, konu?ma ve hal hareketlerimizin iyi olmas?n?n gerekti?ini söyledi.