2) bir ?irket üzerinde bilgisayar?n sebep oldu?u, sa?l?k problemlerine

2)
?STAT?ST?KSEL VER?LER

Statistics of U.S.
Businesses, bilgisayar kullan?m?n?ndan kaynakl? sa?l?k problemleri nedeniyle
ba?vurular, i?  hastal?klar?n?n %64′ ünü
olu?turdu?unu aç?klamaktad?r. Bu durum y?ll?k 20 milyar dolar kadar yüksek
maliyet gerektirmekte, ayn? zamanda i? performans?nda da dü?ü?lere neden olmaktad?r.
3

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

Tablo
1.
Çal??ma Pozisyonuna Ba?l? Frekans ve Yüzde De?erleri 5

Ara?t?rman?n amac?na
yönelik olarak Eski?ehir il merkezindeki sekiz e?itim bölgesinde bulunan 30
ilkö?retim okulunun bilgisayar laboratuarlar?n?n Bilgisayarl? Çal??ma Ortamlar?nda
Ergonomi Uyum Ölçe?i’ne göre de?erlendirilmesi sonucunda her bir boyuttaki her
bir maddeye ili?kin frekans ve yüzde de?erleri hesaplanm??t?r. Çal??ma
Pozisyonu alt boyutunda elde edilen de?erler Tablo 1’de yer almaktad?r. 5

 

 

Oran

Sebepler

77.5%

Kas & ?skelet Sistemi
Rahats?zl?klar?

76%

Göz Rahats?zl?klar?

35%

Stres

 

Tablo 2. Ara?t?rma sonucu elde edilen
istatistiksel veriler. 4

 

Hindistan’da 2002-2003
y?llar? aras?nda çal??an say?s? ikiyüz ki?ilik olan bir ?irket üzerinde
bilgisayar?n sebep oldu?u, sa?l?k problemlerine ili?kin çal??ma yap?lm??;
%93’ünde bilgisayar kullan?m?na ba?l? problemler görülmü?tür. Görünen sa?l?k
sorunlar?na ili?kin yüzdeler Tablo 2′ de verilmi?tir. 4

 

 

 

Tablo
3.
Bilgisayar ba??nda çal??an personel ile
di?er ofis çal??anlar? aras?ndaki rahats?zl?k ya?ama yüzdeleri 10

Tablo3′ de görüldü?ü
üzere; bilgisayarda ergonomi üzerine yap?lan bir çal??mada Gomzi (1994) 90
bilgisayar ba?? çal??an? ile 130 kontrol ofis çal??an? kar??la?t?r?ld???nda
bilgisayar ba??nda çal??anlar? di?er ofis çal??anlar?na göre çok daha fazla
sa?l?k problemleri (bitkinlik (78%), ba? ve eklem a?r?lar? (53%) ve göz
rahats?zl?klar? (48%) bildirmi?lerdir. Bu problemlerin ba?l?ca nedenleri
aras?nda odadaki nem seviyesinin ayarlanmamas?ndan kaynakl? kuru veya nemli
hava yada yetersiz havaland?rmadan kaynakl?d?r. 10

Kanada’da bir özel okulda
6. ve 7. s?n?f ö?rencileri için bir ergonomi e?itim program?n? tan?tm??t?r.
Buradaki ö?renciler, derslerinin ço?unda laptop kullanmaktad?rlar ve bu program,
tekrarlanan s?rt a?r?lar?, bilgisayar çal??ma alanlar?n? ayarlama ve molalar
hakk?nda bilgi vermektedir. Yap?lan ankette ö?rencilerin e?itim gördükleri
dönem boyunca, bilgisayar ile çal???rken vücutlar?n?n çe?itli bölgelerinde
görülen a?r?lar?, 0 – 10 aral???nda de?erlendirmeleri istenmi?tir. Anket
sonuçlar?na göre omuz, dirsek, ön kol, bilek, el ve parmaklardaki sonuçlar, göz
ve ba? a?r?lar?n?n yan? s?ra bel, s?rt ve boyun a?r?lar?n?n s?kl?k oran? daha
fazla ve orta yüksek ?iddette oldu?u tespit edilmi?tir. 11

Brezilyada yap?lan bir
çal??mada ise çal??ma alan?n?n ergonomik kriterlere uygun olmamas?ndan dolay?
ö?rencilerin bilgisayar ba??nda geçirdikleri zaman?n sadece %18,6’s?nda ideal
yaz? yazma pozisyonuna sahip olduklar?n? belirtmi?lerdir. Bu yüzden
antropometrik boyutlara ili?kin gerçeklerin bilinmesinin ve uygun özelliklere
sahip mobilyalar?n kullan?lmas?n?n sa?l?k problemlerinden kaç?nmada önemli
oldu?u belirtilmi?tir. 12

 

Tablo
4.
Kilo durumuna göre, televizyon izlenme ve bilgisayar kullan?m?. 13

Tablo 4′ de 2012 y?l?nda
Amerika Birle?ik Devletlerinde yap?lan bir çal??ma neticesinde 12-15 ya? aras?
gençlerin kilo durumuna göre, günde 2 saat veya daha az süreli televizyon
izleme ve bilgisayar kullan?m?n? rapor eden yüzdesine yer verilmi?tir. 13

 

 

Tablo
5.
Y?llara göre bilgisayar kullan?m?na ba?l?, rahats?zl?k geçiren hasta say?lar?. 14

 

Tablo
6. Bilgisayar
kullan?m?na ba?l?, yüzdelere göre yaralanma türleri 14

 

Tablo
7.
Bilgisayar kullan?m?na ba?l?, yüzdelere göre yaralanma bölgeleri 14

 

Tablo 5, 6 ve 7 için
çal??madaki ya? aral??? 1 ayl?k bebekler ile 89 ya? aras?ndaki insanlar
aras?ndad?r. Ulusal Elektronik Yaralanma Gözetim Sistemi veritaban?, 1 Ocak
1994’ten 31 Aral?k 2006’ya kadar ABD acil servislerinde tedavi edilen
bilgisayara ba?l? akut yaralanma vakalar?n? incelemek için kullan?lm??t?r.  Çal??ma 1994 y?l?ndan 2006 y?l?na kadar geçen
süreyi kapsamakta olmas?na kar??n yap?lan çal??ma 2008 y?l?na aittir. Dikkate al?nmas?
gereken bir hususta 14 y?ll?k çal??ma süresince bilgisayar kullan?m? % 732
artm??t?r.  Tablo 5′ de 1993 y?l?ndan
2006 y?l?na kadar, y?llara gör??
?statistikleri Bürosu e bilgisayar kullan?m?na ba?l?, rahats?zl?k geçiren hasta
say?lar? verilmi?tir. Tablo 6′ da bilgisayar kullan?m?na ba?l? yaralanma
türlerinin, yüzdelik cinsinden verileri sunulmu?tur. Tablo 7’de bilgisayar
kullan?m?na ba?l?, vücutta görülen yaralanma bölgesi verileri yüzdelere göre
verilmi?tir. 14