2.1 arahan bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Responden

 

 

 

 

 

2.1 
Pengenalan

 

Bab ini akan membincangkan tinjauan
literature yang berkenaan keberkesanan penggunaan kaedah 4d dalam pelagajaran
dan pembelajaran Pendidikan jasmani. 
Bahagian ini ditulis dengan menggunakan pelbagai sumber seperti jurnal,
abstrak, buku, laporan dan internet bagi mendapatkan hasil kajian lepas dan
pendapat pakar-pakar dalam bidang yang dikaji. Bahagian ini boleh menyambung
kepada khazanah ilmu penetahuan yang sedia ada.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

2.2.Refleksi Sorotan
Literatur

 

Kajian-kajian lepas yang mempunyai
persamaan atau boleh dijadikan sandaran untuk pengkaji membuat rujukan adalah
seperti yang dilakukan oleh Ngu Mee Kok (2012) yang memfokuskan kepada tingkah
laku murid semasa pengajaran dan pembelajaran Sains di mana ianya
mengetengahkan isu seperti murid yang hiperaktif, bertingkahlaku masalah dan
tidak memberi perhatian semasa pengkaji memberi penjelasan atau arahan bagi
sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Responden dalam kajian ini
terdiri daripada 45 murid Tahun Tiga dari sebuah sekolah rendah di kawasan
Bandaraya Kuching. Sepanjang penyelidikan tindakan ini, beliau mendapati bahawa
murid-murid tahun tiga telah menunjukkan perubahan dari segi tingkah laku
negatif dalam kelas kepada yang positif ekoran penggunaan kaedah ganjaran dan
hukuman.

 

            Kajian
yang dijalankan oleh Jumarni Binti Syamsuddin (2009), adalah untuk mengenalpasti
sejauh mana penggunaan sistem merit dapat membantu dalam meningkatkan kawalan
kelas. Penggunaan sistem merit ini menfokuskan kepada tiga item utama iaitu
penglibatan pelajar di dalam kelas, kehadiran pelajar serta kesediaan pelajar
dalam menyiapkan tugasan dan memdengar arahan pengkaji. Kajian dilakukan ke
atas 68 orang pelajar yang terdiri daripada 66 orang pelajar daripada aliran
perdana (kelas Perdagangan) dan 2 orang pelajar daripada aliran Pendidikan
Khas. Dapatan kajian menunjukkan pemberian sistem merit ini adalah berkesan dan
mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan.

 

Hii Yien Chin
(2012) telah menjalankan kajian untuk meningkatkan pembelajaran Sains
murid-murid Tahun Empat dari SK Aman melalui kawalan kelas dengan kaedah sistem
ganjaran. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 29 orang murid Tahun
Empat dari SK Aman yang kebanyakannya memperoleh markah rendah bagi mata
pelajaran Sains dalam ujian lalu. Dapatan kajian mendapati peningkatan min dan
penurunan sisihan piawai telah berlaku apabila kaedah sistem ganjaran yang
dijalankan telah mengakibatkan pencapaian murid lebih baik.

 

Kajian tentang
masalah disiplin di salah satu sekolah rendah di Bandar Johor Bahru di negeri
Johor dijalankan oleh Rosdi Ramli (2013) terhadap 20 orang murid. Hasil kajian
menunjukkan bahawa masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji dalam tempoh
masa kajian tidaklah begitu serius iaitu 20 orang daripada enrolmen 565 orang
murid, bersamaan 3.54% pernah terlibat dengan kes salahlaku sepanjang tahun
2010. Zulkiflee (2002) menngkaji tentang persepsi dan sikap pelajar terhadap
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di
Sekolah Menengah, Zon Bangsar, Kuala Lumpur. Beliau membuat kajian terhadap
persepsi dan sikap pelajar semasa pelaksanaan proses pengajaran dan
pembelajaran. Sampel kajian yang diambil terdiri daripada 375 orang pelajar
tingkatan empat dari tiga buah sekolah.

 

Melalui
permainan akan mempengaruhi perkembangan motor kanak-kanak sama ada motor halus
mahupun motor kasar. Apabila kanak-kanak bergerak, tubuh badan mereka turut
melakukan pergerakan. Menerusi pendekatan permainan ini juga dapat menghasilkan
hasil pembelajaran yang lebih baik di samping dapat meningkatkan keseronokan
kepada murid. Hal ini ada dinyatakan oleh Chong Lean Keow (2009) iaitu
permainan yang sesuai dapat membantu kanak-kanak berfikir dan mampu memberikan
keseronokan. Dan ini juga disokong oleh Sheppard (2006) yang menyatakan
permainan adalah cara untuk mengekalkan fokus pelajar dan dapat mengembangkan
sikap positif diri murid dalam pengajaran dan pembelajaran.

 

Secara
keseluruhan, kajian-kajian lepas melaporkan bahawa tingkahlaku murid hendaklah
dikawal supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan secara terkawal dan
sistematik.