Kimyasal Peeling

Kimyasal peeeling yani
kimyasal soyucular en s?k leke, iz ve k?r???kl?k tedavisi gibi kozmetik
nedenler için uygulan?r. Kimyasal peeling ayr?ca yüzdeki sivilce izlerini hafifletmek
, rozase ve leke tedavisi için yard?mc? bir tedavi yöntemidir. Kimyasal
peeling, i?lemin derinlik seviyesine göre yüzeysel, orta ve derin olmak üzere
üçe ayr?l?r. Bu s?n?fland?rma cildin hangi tabakas?na kadar soyulma
yap?laca??na göre belirlenmi?tir. Günümüzde, yüzeysel ve orta derinlikteki kimyasal
peeling uygulamalar? daha s?k yap?lmaktad?r. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kimyasal peelingte hangi maddeler kullan?l?r?

Kimyasal peelingte en çok
kullan?lan maddeler meyve asitleri (alfa hidroksi asitler (AHA)), salisilik
asit (beta hidroksi asit (BHA)), jessner solüsyonu ve triklorasetik asit
(TCA)’tir. Tüm bu ürünler kimyasal peeling esnas?nda ciltte soyulmay? artt?r?c?
etki gösterir. Böylece kimyasal peeling sonras? hücre yenilenmesi h?zlanm?? olur.
Kimyasal peeling i?leminde derinin üst tabakas? soyularak, derinin
pürüzsüzle?mesi sa?lan?r.

Kimyasal peelingler ne s?kl?kta kullan?l?r?

Yüzeysel kimyasal peelingler
1-3 haftal?k aral?klarla uygulanabilirken, orta derecedeki kimyasal peelingler
1-6 ay aral?kla uygulanabilir.

Kimyasal peeling uygulama s?ras?nda neler beklenir?

Kimyasal peeling muayenehane
ortam?nda uygulanabilir. Ameliyathane ?artlar? gerektirmez. Kimyasal peeling
uygulamalar? esnas?nda yanma ve batma duygusu hissedilir. Bir vantilatör yard?m?
ile bu duygu hafifletilir. Kimyasal peeling uygulamas?ndan hemen sonra ciltte
k?zar?kl?k ve ödem olu?ur.

 

Kimyasal peeling sonras?nda ciltte nas?l de?i?iklikler olur?

Yüzeysel kimyasal peelingler
de k?zar?kl?k, kabuklanma ve kuruluk çok az olur ve günlük ya?am?, çal??ma
hayat?n? engellemez. Orta dereceli kimyasal peelingten sonra 5-7 gün sürebilen
geçici k?zar?kl?k, kabuklanma ve soyulmalar olur. Kimyasal peeling tedavisinden
1 hafta sonra cilt daha canl? ve parlak olur. Kimyasal peeling tedavi devam
ettikçe cildin yap?s? daha sa?l?kl? hale gelir. Mutlaka kimyasal peeling tedavisi
sonras? ve seans aral?klar?nda günlük cilt bak?m?nda güne?ten koruyucu krem
kullan?lmal?d?r. Yüzeysel kimyasal peeling sonras? hafif nemlendiriciler, derin
kimyasal peeling sonras? yo?un nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.