1.Vilka som dem görs nu?”. Naturrätt och förnuft har

1.Vilka var de viktigaste upplysningstankarna? Förnuft, religionsfrihet/sekularisering, nyttotänkande, naturrätt (alla är lika värda) och empirism (kunskap från fakta). Upplysningsmannen Montesquieu ansåg att staten skulle delas upp i tre stycken delar: En verkställande, en lagstiftande och en dömande. Voltaire tyckte att staten skulle styras av en upplyst despot och Rousseau ansåg att staten skulle lyssna på folkviljan. Samhällsordningen var tidigare given av Gud. Upplysningsfilosoferna började mer tänka på hur msk egentligen ville ha det, de försökte förstå samhällsordningen som ett människoverk. man skulle tilltro människans förmåga, människor skulle ha en möjlighet att styra sina egna liv. Individuella personer skulle kontrollera sina egna liv och inte styras av saker som religion. 2.Varför kan dessa tankar ha uppstått? Ange fler orsaker. Grunderna till tankarna kan man hitta i norra europa på 1500 talet där reformationen tog plats, reformationen led till religiös fanatism vilket sedan ledde till saker som religionskrig och häxförföljelser. Dessa händelser fick framför allt filosofer och vetenskapsmän att tänka “är inte alla människor lika värda, borde dem då inte behandlas som dem görs nu?”. Naturrätt och förnuft har på vis sin orsak i reformationen. Martin luther uppmuntrade under reformationen att folket skulle läsa bibeln själva och tolka den på sitt vis. Många läste bibeln och insåg att mycket knappast kunde vara sant. Att folket själva kunde läsa bibeln tog bort kraft och inflytande från kyrkan vilket leder till ett i allmänhet mer sekulärt samhälle där kyrkan blir ännu mindre viktig. Den vetenskapliga revolutionen introducerade tankar om empirism, det blev viktigt att ha förnuft och att kunskap skulle baseras på fakta. Genom boktryckarkonsten skapade man encyklopedin som lästes noggrant och ökade bildning i europa. Allt detta gav folket makt över sig själva i form av mer fritt tänkande, man började bli mer självständig vilket led till upplysningstankar utvecklades för att ändra samhället för att bättre passa den nya dynamiken som utvecklades i europa3.Vilka var de viktigaste principerna i Förenta staternas  självständighetsförklaring? 1, Alla människor skapas lika. 2, alla har grundliga rättigheter som inte kan tas bort, t.ex strävan mot lycka och frihet. 3, Regeringen får sin kraft av folket. 4, Om regeringen inte skyddar befolkningens rättigheter så har befolkningen rätt att ändra eller upphäva regeringen.4. Vad är kopplingen mellan upplysningen och den amerikanska revolutionen?Britterna spenderade mycket pengar på kriget mot frankrike och var därmed skyldiga staten en stor statsskuld. britterna införde nya skatter och tullar för att tjäna tillbaka pengarna och såg också till att framställning av varor i kolonier inte konkurrerade med britterna. Kolonisterna i Amerika startade stora protester mot britternas nya politik och kolonisterna vägrade att betala de skatter och tullar som britterna nyligen introducerat. Konflikten utvecklades till en militär kraftmätning. Kolonisterna blev självständiga med hjälp av frankrike och år 1783 tvingades storbrittanien erkänna koloniernas självständighet. Det var mest högavlönade personer som t.ex. advokater och affärsmän som ledde frihetskriget och dem var påverkade av upplysningsfilosofin som utvecklats ur upplysningstiden, dem tog därmed stöd ifrån de undre samhällsklasserna.5. Vad var fransmännen missnöjda med i deras skattesystem och ledning och vilka var personerna som var missnöjda, vilka samhällsgrupper tillhör de? det tredje ståndet var missnöjda över att dem behövde försörja dem andra stånden själva, dem behövde betala runt 40% av det dem tjänade till adeln, kyrkan och staten medans dem adel och kyrkomän inte behövde betala skatt. Det fanns runt 350 000 adelsmän i frankrike runt denna tiden. Frankrike hade på denna tiden väldigt hög statsskuld, skattepengarna som kom in räckte inte till för att finansiera saker som frankrikes arme och försvar samt andra statsutgifter. 6. Vilka andra faktorer (personer, händelser) påverkade det franska folkets uppfattning om kungen och adeln? upplysningsfilosofer spred revolutionsideér till allmänheten. Den bankrutta monarkin försökte höja skatten för det tredje ståndet, hatet ökade drastiskt och uppror började dyka upp runt om i frankrike. Stormningen av bastille blev en symbol för slutet av den gamla monarkin, innan det blev stormat var det en symbol för den kungliga makten så när det togs över ändrade det bilden av den kungliga makten. Människor som Jean-paul marat smutskastade kungen och adeln och tog upp problem han hade med dem och pekade ut dem för allmänheten vilket gjorde hatet för adeln och kungen större och större. Han gjorde detta genom sin tidning.7.Vad hände i andra länder i Europa när folket började vilja ha mer rättigheter och vad är skillnaden mot hur den franska staten reagerade? regerande i andra länder tog tills sig ideér från upplysningen. Upplysta despoter som till exempel, Josef II av österrike och Gustav III av Sverige gjorde förändringar för folket. Efter revolutionen tog många fler regenter efter upplysningstankarna. Man såg till att slå ner bönders uppror i god tid så att dem inte utvecklades. i sverige togs adelns privilegier bort så det fanns inte något att protestera. I storbritannien införde man parlamentet för att undvika händelserna i frankrike.8. Hur påverkades Europa av den franska revolutionen? Den franska revolutionen hade stor effekt på ståndssamhället runt om i europa, regenter runt om i europa såg till att ta till sig ideérna och därmed göra deras samhälle mer och mer jämnständigt vilket till slut led till att ståndssamhället föll isär vilket förändrade europa en hel del. Napoleon påverkade europa mycket med hans krig där han gjorde mycket för att sprida sina liberala ideér och revolutionens mål. Han ville skapa ett europa där folk var jämlika mot lagen kände sig fria. Napoleon ville bygga upp ett imperium med honom som kejsare. Trots sitt påstådda revolutionära tankesätt hade han absolut inget emot ett republikanskt styre.  Nationalism var ideér som uppstod mer och mer efter den franska revolutionen och påverkade europa mycket, det uppstod framför allt för att frankrike var ett stort hot mot resten av europa och detta hotet skapade mer medvetenhet bland folket i dem drabbade länderna.9. Vilka långsiktiga konsekvenser fick den franska revolutionen, inomvilka olika delar  av samhället och varför tror du att den franska revolutionen påverkade så  mycket? Många ideologier kom fram ur franska revolutionen. Liberalismen utvecklades utifrån den franska revolutionens ideér, Liberaler höll fast vid 1789 års revolutionära idéer. Liberalismens grundtanke var att alla människor ska vara så fria som möjligt och att alla problem i samhället kommer av att människor inte är fria. Ett samhälle med fria människor som fattar egna beslut kommer allt att leda till det bästa. Dem som däremot kritiserade revolutionens ideér var konservativa, dem tyckte att traditioner och att bevara institutioner, man skulle inte ta bort dem hur som helst och om man skulle skapa förändring skulle det gå långsamt, samsat och planerat, det skulle inte hända genom spontana revolutioner. Konservatismen tycker att folket ska vara tryggt och att man behöver en traditionell stark stat där kung, kyrka och krigsmakt hålls i hög aktning för att uppnå det, dem ska alltså fatta folkets beslut för deras egna bästa. en traditionell stark stat där kung, kyrka och krigsmakt hålls i högt anseende. Människor borde inte bestämma saker och ting själva eftersom människor fattar oftast inte vad som är bäst för dem själva, enligt konservatismen. Sen fanns det de som tyckte att franska revolutionen var en bra början, men att den inte gick tillräckligt långt i sina krav på samhällsförändringar. Socialismen var en av de mer radikala ideologier som uppstod under den franska revolutionen. Socialismens grundtanke är att nå ett klasslöst samhälle där klasskillnader som finns i samhället har utjämnas. Socialister krävde lika och allmän rösträtt (för män). Alla dessa ideologier finns fortfarande kvar och är väldigt rådande än idag, dem har en väldigt stor påverkan. Mänskliga rättigheter har sin grund i franska revolutionen och utvecklades utifrån deklarationen av mäns rättigheter.